Otevírací doba
PO   8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
ÚT   ZAVŘENO  
ST   8:00 - 11:00   12:00 - 18:00
ČT   7:30 - 11:00  
  8:00 - 11:00  

 

Kontakty

Podještědské muzeum a knihovna, p. o.

Kostelní 10/IV

463 43  Český Dub

 

IČO 750 96 188

 

Telefon: 485 147 624

 

E-mail: knihovna@cdub.cz

 

Přímé kontakty na zaměstnance

Aktuality

Knihovní řád a ceník

(aktualizace platná od 25. 5. 2018)

 

Knihovní řád Městské knihovny Český Dub (dále jen městská knihovna) je vydán v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), s usnesením rady města č. 32/2010 ze dne 9.12.2010 a se zřizovací listinou Podještědského muzea a knihovny, p. o.

Knihovní řád je veřejně přístupný na informačních plochách Městské knihovny Český Dub (při vchodu do knihovny) a na internetových stránkách Podještědského muzea a knihovny (www.knihovnaceskydub.cz).

 

I.             Základní ustanovení

 

Článek 1.     Vymezení knihovního řádu

 

1.     Tento knihovní řád návštěvních prostor Podještědského muzea a knihovny, p. o. (dále jen PMaK), se rozsahově týká objektu městské knihovny (Kostelní 10/IV, Český Dub).

 

2.     Návštěvními prostorami městské knihovny se rozumí vymezené prostory městské knihovny určené pro veřejnou individuální i hromadnou návštěvu uživatelů knihovny (dále jen uživatel).

 

3.     Přístupnost těchto prostor je časově vymezena stanovenou otevírací dobou (viz  Příloha č. 1), se stanoveným  rozsahem služeb pověřených pracovníků PMaK.

 

4.     Časové vymezení otevírací doby a ceník poskytovaných služeb (viz Příloha č. 2) jsou veřejně přístupné ve vstupních prostorách městské knihovny a na webových stránkách PMaK (www.knihovnaceskydub.cz).

 

5.      Dočasné odlišnosti a změny otevírací doby knihovny jsou viditelně uváděny ve vstupních prostorách městské knihovny a na webových stránkách PMaK (www.knihovnaceskydub.cz).

 

 

Článek 2.     Poslání a činnost knihovny

 

1.     Městská knihovna v Českém Dubu je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Článek 3.     Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.     Knihovna poskytuje uživatelům zejména tyto veřejné knihovnické a informační služby:

1.     půjčování informačních pramenů – absenční a prezenční formou

2.     půjčování informačních pramenů meziknihovní službou

3.     informační služby (bibliografické, faktografické)

4.     reprografické služby

5.     rezervování požadovaných dokumentů

6.     informace z počítačových databází a informačních sítí včetně přístupu do sítě internetu

 

2.   Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, poplatky za reprografické služby (kopírování apod.), za meziknihovní služby, za internet a za další specializované služby.

 

3.   Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

 

 

II.          Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 

Článek 4.     Registrace uživatele

 

1.     Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobního dokladu. Svým podpisem na přihlášce se uživatel zavazuje dodržovat veškerá ustanovení knihovního řádu.

 

2.     Dítě do 15 let se stane uživatelem knihovny na základě vyplněné čtenářské přihlášky, která musí být písemně potvrzena zákonným zástupcem.

 

3.     Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

 

4.     Uživatel knihovny po přihlášení obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při každé návštěvě.

 

5.     Jednorázová výpůjčka pro neregistrovaného čtenáře se realizuje na základě zvláštního poplatku (viz příloha). Výpůjční lhůta na jednorázové výpůjčky je 28 dní, maximální počet půjčených exemplářů jsou tři.

 

6.     Osobní údaje uživatelů zpracovává knihovna v souladu s platnými právními předpisy, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „GDPR“) a v souladu s Vnitřním předpisem  organizace  pro zpracování osobních údajů.

 

7.     Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto knihovního řádu (Příloha č. 3).

 

 

Článek 5.     Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.     Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a důsledně dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců PMaK (knihovníci).  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku a jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2.     V případě hromadné návštěvy knihovny (školní skupiny apod.) nese odpovědnost za skupinu její vedoucí (např. učitel, vychovatel).

 

3.     Ve všech prostorách městské knihovny je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru v objektu jsou uživatelé povinni řídit se pokyny pracovníků PMaK.

 

4.     Do všech prostor městské knihovny je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život, zdraví nebo pořádek.

 

5.     Do všech prostor městské knihovny je zakázán vstup psů a jiných zvířat, s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.

 

6.     Ve všech prostorách městské knihovny je dále zakázáno:

1) jakkoliv poškozovat knihovní fond, technické vybavení a jiný majetek knihovny.

2) rušit ostatní návštěvníky (mobilními telefony, nepovolenou hudbou a zpěvem či jinými hlasitými projevy a podobnou činností)

3) odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

 

7.     Osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoby ve značně znečištěném oděvu a ti, kteří by svým chováním mohli poškodit knihovní fond, zařízení knihovny nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků či zaměstnanců PMaK, nemají do prostor městské knihovny přístup, případně z nich mohou být vykázáni.

 

8.     V případě úrazu návštěvníka knihovny zajistí první pomoc a přivolání lékařské pomoci službu konající zaměstnanec PMaK, který o úrazu sepíše protokolární záznam.

 

9.     Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

10.  Způsobí-li uživatel porušením ustanovení tohoto řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu PMaK, bude s ním o vzniklé škodě sepsán protokol. V případě neochoty uživatele prokázat svoji totožnost bude k sepsání škody vyžádána asistence policie ČR (§ 13 zák. č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady budou určeny po vyčíslení škody vedením PMaK.

 

 

Článek 6.     Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1.     Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

2.     Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a aplikací a programů nainstalovaných v knihovně.

 

3.     Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

4.     Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům (viz zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon).

 

5.     Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

 

III. Výpůjční řád

 

Článek 7.     Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1.     Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

 

2.     Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Článek 8.     Rozhodnutí o půjčování

 

1.     Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v článku 7 odst.1 tohoto knihovního řádu, s výjimkou dokumentů:

1.     kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

2.     které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

3.     které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

 

 

Článek 9.     Rezervace dokumentů

 

1.     Uživatel může požádat o rezervaci požadovaného dokumentu.

 

 

Článek 10.   Výpůjční lhůty

 

1.     Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je 28 dní. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o 28 dní, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a není-li dokument žádán jiným uživatelem v rámci rezervace.

 

2.     Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu.

 

 

Článek 11.   Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.     Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

2.     Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

 

3.     Mimo knihovnu může mít uživatel půjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

 

4.     Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

5.     Jestliže uživatel nevrátil knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení (viz ceník). První upomínka se nezasílá, je pouze evidovaná, ostatní upomínky (II. a III.) se zasílají prostřednictvím e-mailu nebo služby SMS, případně poštou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou (IV. upomínka) účtuje knihovna uživateli manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i za náklady právního zastoupení. Upozorňujeme však čtenáře, že zasílání upomínek o překročení výpůjční lhůty není povinností knihovny a jejich případné neodeslání / nedoručení v žádném případě nezbavuje čtenáře povinnosti vracet dokumenty ve stanovené lhůtě a uhradit případné sankce. Každý uživatel knihovny si může kdykoliv stav svého čtenářského konta zkontrolovat v knihovním katalogu (pokud se přihlásí svými přihlašovacími údaji), případně emailovým či telefonickým dotazem na pracovníky knihovny.

 

6.     Do vypořádání pohledávek vůči knihovně má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Článek 12.   Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1.     Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

2.     Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Článek 13.   Ztráty a náhrady

 

1.     Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

2.     O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

3.     Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně vznikly v souvislosti se ztrátou dokumentu.

 

 

Článek 14.   Reprografické a jiné služby

 

1.     Reprografické a jiné služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb. – autorský zákon.

 

2.     Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

 

3.     Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie materiálu nalézajícího se v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1.     Nedodržení podmínek knihovního řádu je důvodem k vykázání z městské knihovny.

 

2.     PMaK nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto knihovního řádu.

 

3.     Připomínky k poskytovaným službám mohou uživatelé vyjádřit prostřednictvím e-mailu knihovna@cdub.cz.

 

4.     Výjimky z knihovního řádu povoluje vedení knihovny.

 

5.     Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu jsou přílohy:

         Příloha č. 1  „Otevírací doba“ (.PDF, 190 kB)

         Příloha č. 2  „Ceník služeb“ (.PDF, 275 kB)

         Příloha č. 3  „Poučení o ochraně osobních údajů“ (.PDF, 365 kB)

         Příloha č. 4 „Informovaný souhlas se zpracováním OÚ“ (.PDF, 280 kB)

 

6.     Tato aktualizace knihovního řádu vstupuje v platnost dne 25. 5. 2018.

 

 

V Českém Dubu dne 21. 5. 2018                                                           Mgr. Helena Gollová,

                                                                                                               ředitelka PMaK


 

Zajímavé články

Kuriozity ze světa knih:

 

Nejmenší bibli

o rozměrech 5x7 mm předvedl v květnu 1997 Gejza Gabčov pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit. byla nalezena ve Stříbře na půdě domu, ve kterém za II. světové války sídlilo gestapo, je psaná švabachem a pochází z roku 1857.

Nejrychlejší napsání knihy

Josef Formánek napsal za 11 hodin a 19 minut knihu létající Jaguár o rozsahu 79 stran textu formátu A6 (31 645 znaků). Psaní bylo zahájeno vylosováním tří náhodných, autorovi do té doby neznámých témat, která zakomponoval do děje knihy. Výkonu bylo dosaženo 2.-3.června 2004 v paláci knih Luxor v praze. 

Strahovská knihovna

patří k nejkrásnějším a stylově nejzachovalejším evropským knihovnám. je součástí strahovského kláštera, jenž náleží k nejvýznamnějším památkám České republiky, jeho nejstarší část nechal postavit král Vladislav II. již v roce 1140. V knihovně se nachází přes 130 000 knih, unikátní sbírka 3000 rukpisů a 2000 prvotisků, teologická literatura, atlasy, herbáře, kroniky, cestopisy a alchymistické knihy.

Nejstarším rukopisem

na našem území je zlomek evangelia sv. Marka ze 6. století s vlastnoručním přípisem Karla IV., který jej získal v říjnu 1354. Jedná se o 2 listy pergamenu o rozměrech 305x255 mm.

Nejmenší českou tištěnou knihou

je sedmijazyčný Otčenáš o rozměrech 6x6 mm, který mohou vidět návštěvníci Památníku národního písmnictví v Praze.

V raném středověku

byly knihy ručně psané a tudíž velice ceněné. Mohla si je dovolit pouze církev, univerzity a bohatí a byly často přivázány řetězy k policím proti odcizení.

Nejprodávanější spisovatelkou vůbec

je autorka detektivek Agatha Christie. Od roku 1920 bylo prodáno kolem bilionu kopií jejích děl v anglicky mluvích zemích a další bilion ve více než 45ti jazycích. Do kapsy jí může strčit jen Bible a William Shakespeare.

Česko je v první desítce

nikoli v množství pití desítek, ale v počtu vydaných knižních titulů. Česká republika se řadí v množství vydaných knižních titulů přepočtených na počet obyvatel do elitní desítky. Navzdory všem počítačům, televizím a jiným technickým vymoženostem náš národ čte. Čte hodně a všechno.

UŽITEČNÉ ODKAZY